logo PWT

Ochrana osobních údajů - Powertica

Ochrana osobních údajů v Powertica

1. Základní informace o zpracování osobních údajů:

Powertica (dále také jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu s dotčenými obecně závaznými právními předpisy, zejména souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.

Zpracování osobních údajů ve Společnosti je založeno na níže uvedených zásadách:

 • Systematické uplatňování a rozvíjení odpovědného přístupu k osobním údajům fyzických osob.
 • Zajišťování a neustálé zlepšování úrovně ochrany osobních údajů a odborné způsobilosti zaměstnanců Společnosti pro jejich zpracování.
 • Uchovávání osobních údajů výlučně po dobu nezbytně nutnou v souladu s dotčenými právními předpisy.
 • Striktní dodržování zejména (i) zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování osobních údajů, (ii) účelového omezení zpracování osobních údajů, (iii) minimalizace údajů, (iv) přesnosti, a (v) integrity a důvěrnosti zpracování osobních údajů.
 • Zavedení vhodných a přiměřených technických i organizačních opatření tak, aby Společnost zajistila a doložila, že zpracování osobních údajů je prováděno vždy v souladu s dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
 • Přezkoumávání systému ochrany osobních údajů ve Společnosti ve stanovených termínech s cílem jeho zlepšování, aktualizace i zajištění potřebných zdrojů na jeho udržování.

2. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů zejména níže uvedená práva:

 • Právo na informace (čl. 12 Nařízení) - subjekt údajů má právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informován o tom, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány
 • Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) - subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že osobní údaje jsou ze strany Společnosti zpracovávány, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.
 • Právo na opravu a výmaz osobních údajů (čl. 16 a čl. 17 Nařízení) - subjekt údajů má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má dále právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, to však pouze v případě, pokud je pro výmaz dán některý z důvodů uvedený v čl. 17 Nařízení.
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení) - subjekt údajů má právo na to, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoli případů uvedených v čl. 18 Nařízení.
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, a to v případech uvedených v čl. 20 Nařízení.
 • Právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení) - subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
 • Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Doplňující informace podmínkách a okolnostech zpracování osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Powertica Materials a.s., která zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro poskytování příslušných služeb v rámci vzájemného obchodního či jiného styku. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje příslušného subjektu údajů.
Účel a právní základ pro zpracování získaných osobních údajů vždy závisí na povaze vzájemného vztahu. Účelem zpracování osobních údajů bude zejména vzájemný styk se zákazníky a obchodními partnery, realizace práv a povinností z příslušných smluvních vztahů, řádné plnění účetních a daňových povinností, evidence obchodních smluv a plnění dalších povinností vyplývajících pro Společnost z obecně závazných právních předpisů.

Veškeré osobní údaje získané Společností budou vždy uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Kritéria použitá pro stanovení doby uložení osobních údajů závisí na povaze vzájemného vztahu mezi Společností a příslušným subjektem údajů. Obecně uchováváme údaje po dobu jednoho kalendářního roku od doby, kdy pominul účel pro jejich zpracování. V řadě případů je však délka uchování příslušných osobních údajů stanovena přímo právními předpisy (zejm. daňové předpisy, pracovněprávní předpisy, archivační a skartační řády apod.). Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, jsou uchovávány po dobu, po kterou je příslušný souhlas subjektu údajů platně udělen.

4. Kontaktní údaje:

Veškerá práva související s ochranou osobních údajů a jejich zpracováním stejně tak jakékoli dotazy nebo připomínky lze uplatnit:

 • elektronicky na e-mailové adrese: e-mail
 • písemně na korespondenční adrese: V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Společnost poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Powertica Materials a.s. je oprávněna lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, Společnost bude dotčený subjekt bez zbytečného odkladu informovat.

Podněty či stížnosti ve věci zpracování osobních údajů lze rovněž uplatnit u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz .